Cultuur In Beeld 2016: Over diversiteit en verbinding

Thema's

Dit jaar staan de thema’s diversiteit en verbinding centraal. Het deelprogramma van Cultuur in Beeld wordt vormgegeven aan de hand van de subthema’s: diversiteit, arbeidsmarkt, innovatie. Daarnaast gaan we in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van beleid en onderzoek.

De maatschappij verandert en wordt steeds diverser. Verbindingen leggen is daarbij een van de belangrijkste opgaven van de huidige samenleving. Verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden, tussen instellingen en sectoren en tussen landen.

Kunst en cultuur kunnen een bijdrage leveren aan die open en verbonden samenleving, maar staan zelf ook voor nieuwe vraagstukken op het gebied van diversiteit. Hoe groei je als culturele instelling met je programmering en personeel mee met de veranderende samenleving? En hoe weet je nieuwe doelgroepen aan je instelling te binden?

Tegenover de verbinding staat de noodzaak van de kunstenaar of instelling om zich te blijven onderscheiden. Hoe houd je je profiel scherp? Hoe zorg je ervoor dat je vernieuwend en maatschappelijk relevant werk maakt? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens Cultuur in Beeld 2016.

Toelichting thema's

Diversiteit
Cultuur is dat wat we met elkaar delen en tegelijkertijd dat wat ons van elkaar onderscheidt. Onze samenleving kent een rijke diversiteit aan achtergronden. Deze rijkdom vertaalt zich echter niet vanzelfsprekend één-op-één naar de culturele sector. De sector staat voor verschillende uitdagingen. Hoe richt je je instelling cultureel divers in? Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe werk je aan een programmering die aansluiting vindt bij de uiteenlopende achtergronden in de samenleving?

Artistieke reflectie ontlokt tegelijkertijd een open houding en kan de sleutel zijn tot verbinding in de samenleving. Verschillende culturele instellingen en initiatieven zijn bezig met deze maatschappelijke uitdaging. Hoe doen zij dat? En is dit wel een opgave die je van de kunst en cultuur kunt verwachten? Dit zijn vragen die in deze zone aan bod komen.

Innovatie
De culturele sector heeft op allerlei manieren te maken met verandering. Zo verandert de kunst zelf door een sterkere maatschappelijke focus en technologische innovatie. Ze staat steeds sterker in verbinding met andere werkvelden. Welke voorbeelden zijn er van makers met een maatschappelijk impact? En welke innovaties zijn er op het gebied van samenwerking binnen de cultuursector in ‘cross-overs’ met andere sectoren?

Daarnaast bieden de veranderingen in de samenleving kansen en uitdagingen voor de culturele sector. Hoe speel je als instelling in op deze veranderingen? Hoe vindt je verbinding met nieuw publiek? En hoe maak je daarin slim gebruik van de kansen die technologische ontwikkelingen bieden?

Arbeidsmarkt
Hoe realiseer je een gezonde werkpraktijk en een goede bedrijfsvoering? Dit zijn vragen die niet meer weg te denken zijn uit de culturele sector. Vaak wordt cultureel ondernemerschap gereduceerd tot het vinden van alternatieve financieringsbronnen. Het gaat ook over de arbeidsmarktpositie van kunstenaars en werkenden in de culturele sector en de rol van de werkgever. Welke eisen worden gesteld aan goed werkgeverschap? Hoe bereik je je doelen met de beschikbare middelen? En hoe ga je om met kansen in je omgeving en blijf je vernieuwend? Binnen deze zone bespreken we de laatste inzichten voor een toekomstbestendige en krachtige bedrijfsvoering in de cultuursector.

Beleid & Onderzoek
Tijdens de conferentie Cultuur in Beeld hoort u de laatste ontwikkelingen op het gebied van beleid en onderzoek binnen de culturele sector. Actuele publicaties, vernieuwing van het cultuurstelsel, (nieuwe) beleidsprojecten en initiatieven van culturele instellingen komen aan bod. Ook is er aandacht voor de jaarlijkse publicatie ‘Cultuur in Beeld’ van het ministerie van OCW. Daarin ligt de nadruk op sectoranalyses van verschillende disciplines in de kunst en cultuursector.